Dla Stałych Klientów
Zaloguj   |   Załóż konto
+48 71 329 71 37
0 towarów w koszyku
Zobacz koszyk   |   Sprawdź
Nasza obsługa pomoże w każdej kwesti
związanej z zakupem.

Telefon   +48 71 329 71 37
Mobile     +48 510 714 421

Formularz kontaktowy >>

Partnerzy

rowery elektryczne
teamleszcze

Regulamin zakupów sklepu internetowego

 www.biker.wroclaw.pl z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dubois 3/1a
nr konta 50 1020 5558 1111 1182 9510 0118


§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz obserwację statusu realizacji przesyłki

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę 

REKLAMACJA - związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.biker.wroclaw.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza Zofię Szczygieł, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ZOFIA SZCZYGIEŁ „MOTORBIKER”, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dubois 3 lok. 1A, kod pocztowy: 50-208 Wrocław, posługującą się numerem NIP 8942405190, numerem REGON 932763860, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; adres do korespondencji: ul. Dubois 3 lok.1a, 50-208 Wrocław

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis  

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.biker.wroclaw.pl

WYMIENIAJĄCY - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wymieniającą zakupiony towar, bez podania przyczyny, na inny o tej samej cenie albo, za odpowiednią dopłatą, o cenie wyższej

§2. Postanowienia ogólne

1.      Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.biker.wroclaw.pl jest handel detaliczny produktami, w tym rowerami, cześciami  oraz akcesoriami do motocykli i rowerów, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2.      Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

3.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

a)      połączenie z siecią internet,

b)      prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard          HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,

c)       włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

d)      czynna skrzynka poczty elektronicznej.

4.      Zamawiać towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.biker.wroclaw.pl mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

5.      Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).

6.      Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.biker.wroclaw.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7.      Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1.      Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

2.      Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

3.      W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika następujących danych:

a)      e-mail,

b)      hasło,

c)       imię i nazwisko,

d)      ulica i numer domu,

e)      kod pocztowy,

f)        miejscowość,

g)      kraj,

h)      telefon,

i)        firma i NIP (w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą).

4.      Umowa o świadczenie usługi elektronicznej (polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym www.biker.wroclaw.pl), zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, znajdujący się w treści wiadomości
e-mail wysłanej przez Usługodawcę po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.

5.      Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów, umowa sprzedaży

1.      Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.biker.wroclaw.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2.      Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:

a)      za pomocą konta w sklepie internetowym (w tym wypadku przy składaniu zamówień nie jest konieczne powtórne wypełnianie formularza),

b)      za pomocą formularza,

c)       telefonicznie,

d)      pocztą elektroniczną.

3.      W wypadkach, o których stanowi §4 ust. 2 pkt b, c i d, konieczne jest podanie danych osobowych wymienionych w §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

4.      W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź formularza, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie produktu poprzez kliknięcie na znajdujące się przy zdjęciu danego towaru pole z napisem „Dodaj do koszyka”, dodaje go do wirtualnego koszyka, a następnie wybiera odpowiednią formę płatności oraz dostawy. W dalszej kolejności Użytkownik, w zależności od tego czy składa zamówienie za pomocą konta, przechodzi do podstrony ze swoimi danymi teleadresowymi bądź formularzem zamówienia, po czym zatwierdza wyświetlone bądź wpisane dane za pomocą kliknięcia na pole z napisem „Dalej”. Następnie Użytkownik przekazuje treść zamówienia Sprzedawcy, poprzez kliknięcie na pole z napisem „Finalizuj zakupy”, po czym Sprzedawca niezwłocznie wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierającą link, w który należy kliknąć, aby ostatecznie potwierdzić zamówienie.

5.      Umowa sprzedaży zawierana jest w momencie ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika (kliknięcia w link o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu).     

6.      W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.

7.      Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

8.      Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

9.      Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a)      za pobraniem;

b)      przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

c)       za pośrednictwem serwisu PayPal;

d)      kartą kredytową;

e)      przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym przy ul. Dubois 3 lok.1a we Wrocławiu (w przypadku wyboru tej formy płatności, niezbędny jest telefoniczny kontakt ze Sklepem pod numerem 71 329-71-37.

10. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank INTELIGO pod numerem  50 1020 5558 1111 1182 9510 0118


11.  Na termin otrzymania przesyłki składają się: potwierdzony przelew bankowy który musimy  otrzymać  przy płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisu PayPal,  czas na przygotowanie zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy przez firmę kurierską.

12.  Przygotowanie zamówionych produktów do wysyłki następuje  w przypadku  płatności przelwem lub za pośrednictwem srevisu PayPal po dokonaniu wpłaty na konto, najpóźniej jednak w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Przy złożeniu zamówienia za pobraniem obowiązuje tylko formularz zamówieniowy od dnia którego zostało ono złożone .

§5. Dostawa towaru

1.      Termin dostawy wynosi 24 godziny od momentu przekazania przez Sprzedawcę firmie kurierskiej paczki z zamówionymi produktami.

2.      Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się czynnościami przewozu): firmy kurierskiej ,,DHL''.

3.      Sprzedawca informuje, że niezwłocznie po wysyłce towaru Kupujący otrzymuje od niego wiadomość e-mail z detalami dotyczącymi dostawy, dzięki czemu  Kupujący może sprawdzić na jakim etapie dostawy znajduje się przesyłka.

4.      Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

5.      Koszty dostaw produktów są następujące:

a)      przy płatności za pobraniem - 25 zł,

b)      przy płatności przelewem (wpłacie na konto) – 20 zł,

c)       przy płatności za pośrednictwem serwisu PayPal - 20 zł,

d)      przy płatności kartą kredytową - 20 zł.

§6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, zwrot towaru

1.      Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru, jednak mając na uwadze dobro Konsumentów, Sprzedawca wydłuża termin na odstąpienie od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem do 16 (szesnastu) dni. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

2.      Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres biker.wroc@gmail.com) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na adres:

ZOFIA SZCZYGIEŁ „MOTORBIKER”

ul. Dubois3 lok. 1a

50-208 Wrocław

3.      Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj.

4.      Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres:

ZOFIA SZCZYGIEŁ „MOTORBIKER”

ul. Dubois 3 lok.1a

50-208 Wrocław

5.      W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.      Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

7.      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.      Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.   Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

§7. Wymiana towaru bez podania przyczyny

1.      Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru, bez podania przyczyny, na inny o tej samej cenie albo, za odpowiednią dopłatą, o cenie wyższej. Jako dopłatę odpowiednią należy rozumieć różnicę pomiędzy ceną towaru droższego a ceną towaru tańszego.

2.      Wymiana może nastąpić w czasie dowolnym, jednakże pod warunkiem, że wymieniany towar znajduje się w stanie niezmienionym.

3.      W celu dokonania wymiany, towar należy odesłać na adres korespondencyjny wskazany w paragrafie poprzednim. Niezbędne jest także wskazanie przez Wymieniającego towaru, który chce otrzymać w zamian za towar odesłany, co Wymieniający uczynić może drogą mailową (wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej bikerwroc@gmail.com) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (załączając list do wymienianego towaru).

§8. Reklamacje towarów

1.      Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

2.      Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 71 329-71-37, w tradycyjnej formie pisemnej na adres:

ZOFIA SZCZYGIEŁ „MOTORBIKER”

ul. Dubois 3/1a

50-208 Wrocław

     albo pocztą elektroniczną na adres: bikerwroc@gmail.com ).

3.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

4.      Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony w §1 Regulaminu.

5.      Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

6.      Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.                  

9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec takiego Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.   

§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

1.      Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź  tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

2.      Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

§10.    Postanowienia końcowe

1.      Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

2.      Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy. 

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

4.      Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5.      Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

6.      Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

7.      Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.biker.wroclaw.pl/regulamin i dokonanie wydruku.

8.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów sprzedaży zawartych przed 25 grudnia 2014 r. zastosowanie mają postanowienia starego regulaminu dostępnego pod adresem www.biker.wroclaw.pl

 

O nas
Motorbiker - to dobry i tani sklep rowerowo - motocyklowy w centrum Wrocławia. Sprzedajemy części i akcesoria motocyklowe, części i akcesoria rowerowe, rowery klasyczne i elektryczne, kaski, zabezpiecznia oraz wiele innych. Sklep powstał w 1982 roku i od tej pory rzetelnie prowadzi sprzedaż dla swoich stałych oraz nowych klientów. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje najwyższą jakość obsługi i inforamcji, al wypracowane latami rabaty u producentów zapewniają najniższą cenę rynkową.
Płatności
Dokonaj płatności on-line i ciesz się zakupami odrazu. Bezpieczne przelewy internetowe gwarantuje:

Kontakt
MOTORBIKER

ul. Dubois 3/1a,

50-208 Wrocław


PRACUJEMY:
PON -PT: 9-18 SOBOTA: 9-14

ZADZWOŃ DO NAS

71 329 71 37

510 714 421

Formularz kontaktowyCopyright 2012 | Design by PakietyReklamowe.pl
Ważne: Użytkowanie serwisu www oznacza zgodę na wykorzystywanie plików "Cookies". Szczegółowe informacje w Polityka plików "Cookies".